Nog geen producten toegevoegd.

Algemene voorwaarden Smaak Enzo

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Smaak Enzo bij de uitvoering van opdrachten afkomstig van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Smaak Enzo.

Algemene Voorwaarden Smaak Enzo
Gevestigd en kantoorhoudende te Heerhugowaard
Hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: consument en niet-consument, dat wil zeggen een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met derden die door de gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingezet.

Artikel 3. Offertes
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. De door gebruiker uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 4. Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ (International Commercial Terms) is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. 

Artikel 5. Levertijd
Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van de gebruiker zijn.

Artikel 6. Deelleveringen en meer/minder leveringen en wijzigen aantal
a) Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
b) De met, voor de koper, bedrukte artikelen met het logo en/of tekst van de koper is een meer/minder levering van 10% mogelijk.
c) Verhogen van het bestelde aantal is altijd mogelijk. Tot 2 weken voor levering is dit kostenloos. Bij ophoging korter dan 2 weken voor levering worden dezelfde kosten in rekening gebracht als bij een gewone bestelling. Verlaging van het bestelde aantal is niet mogelijk
d) Indien we voor uw levering zonder tegenbericht niet op de afgesproken datum kunnen afleveren dan wordt de 2de keer leveren nogmaals extra in rekening gebracht.

Artikel 7. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door de gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Monsters worden verstrekt op kosten van koper. 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk schriftelijk ontbonden worden: 
a) Indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; in ieder geval is hier sprake van wanneer surseance van betaling of faillissement is aangevraagd voor/door koper.
b) Indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie
Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabrikagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabrikagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies danwel een ander gebruik dan waarvoor de producten bestemd zijn. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. Voor breukgevoelige artikelen, zoals cadeaupakketten, chocoladegeschenken, serviesgoed ed. geldt dat er geen 100% breukgarantie is.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerst verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

Of de juiste zaken zijn geleverd;
Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming en op kosten van de koper aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
a)Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door gebruiker afgegeven prijzen: In Nederlandse valuta exclusief BTW op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden exclusief transportkosten affabriek. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden 
b) Als de BTW wijzigt, dan zal gebruiker het BTW percentage hanteren zoals die geldt op het moment van factureren.

Artikel 14. Emballage
De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen na ontvangst leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de gebruiker deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden:
a) Voor alle artikelen geldt dat betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
b) Indien van toepassing, behoudt gebruiker zich het recht om bij een voor gebruiker onbekende debiteur, betaling voor levering te vragen.
Na het verstrijken van de betalingstermijn op de factuur is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Incassokosten
Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met €35,- registratiekosten, ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 17. Aansprakelijkheid
Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten; De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 18. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 manden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
In samengestelde pakketten kunnen zich door omstandigheden kleine wijzigingen in de samenstelling voordoen. Deze wijzigingen moeten echter van gelijke waarde zijn als voorgesteld in de folder, offerte of website.

Artikel 19. Geschillenbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en gebruiker, in geval de rechter bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Alkmaar.
Gebruiker blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website en op te vragen bij Smaak Enzo.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Artikel 22. Algemene voorwaarden t.b.v. leveringen voor Sinterklaas- Kerst- en Paasgeschenken
Eigen samenstelling: In overleg bestaat de mogelijkheid om geschenken met een aangepaste inhoud te leveren.
Toevoegen eigen artikel of specifieke wensen: Vraag naar de mogelijkheden. Offerte op aanvraag.

Bezorgkosten: Pakketpost wordt vanaf € 75,- excl. BTW franco huis geleverd op 1 adres in Nederland m.u.v. de eilanden.
Voor zendingen onder € 75,- geldt een transportbijdrage (tenzij afgehaald in Heerhugowaard)
Bezorgen individuele pakketten: Voor het verzendklaar maken en eventueel bezorgen van pakketten aan individuele adressen: offerte op aanvraag.
Orderbevestiging: Na uw bestelling ontvangt u uiterlijk binnen 5 werkdagen een bevestiging.
Betaling: Bij uw bevestiging ontvangt u tevens uw faktuur. Deze moet uiterlijk binnen 14 dagen worden voldaan.
Voorbehoud: Prijzen en inhoud zijn onder voorbehoud. Grote wijzigingen altijd in overleg.
Uitgesloten van retour sturen van artikelen zijn artikelen die speciaal voor koper zijn geproduceerd, artikelen met een logo- of tekstopdruk speciaal voor de koper en artikelen/pakketten die eetbare producten bevatten met een beperkte houdbaarheid of seizoensgebonden zijn.
Leveringsvoorwaarden: Indien niet anders vermeldt gelden onze voorwaarden hierboven vermeld.

Uw mening telt: Onze klanten aan het woord..

 • Koffiemachine gekocht van Jura bij Smaak Enzo. Wat een heerlijke machine in gebruik en smaakvolle koffie. Alles wordt ter plekke geïnstalleerd! Geweldige service. Ga zo door! - Renate van der Linden, via Facebook

  Een uitgebreid assortiment met voor ieder wat wils en voor iedere gelegenheid, en dat al TIEN jaar! - Roos Peeters, via Facebook

 • Bedankt voor de snelle afhandeling van de twee 'Hollandse' kerstpakketten naar Engeland. Ze zijn gisteren al bezorgd, dat is echt super snel. - Marleen Zaal, Leegwater Houtbereiding

  Bedankt voor de goede afwikkeling en de mooie inhoud. We hebben veel positieve reacties gehad. -Hannie Speelberg, Gemeente Heerhugowaard

 • Ik heb alleen maar positieve reacties mogen ontvangen. Alles was dus top geregeld, dank hiervoor! - Robert Hendriksen, Stiptum Administraties

  Smaakvol ingericht, heerlijke producten voor ieder wat wils! - Angela Smal - de Boer, via Facebook

 • Ik kan zeggen dat ik erg tevreden ben over de producten die jullie aanbieden. Er is genoeg keuze m.b.t. verschillende verpakkingen. Ik heb al enkele malen attenties bij jullie besteld en ze vallen steeds erg goed in de smaak. Op de service en bezorging heb ik niets aan te merken, die is keurig verzorgd. - Henk-Jan Glasbergen, Julianaschool Rijnburg

 • De pakketten van Smaak Enzo zijn mooi opgemaakt, goed gevuld en altijd een feestje om te krijgen. Wij gebruiken de pakketten regelmatig als extra prijs in het casino en gasten zijn altijd tevreden over de invulling en producten. Daarnaast zijn ze goed bereikbaar, zeer klantvriendelijk en komen ze hun afspraken goed na. Fijn bedrijf om mee samen te werken! - Christa van der Laan, Holland Casino Nijmegen

 • Wij hebben weer een heerlijk kerstpakket ontvangen met zeer bruikbare en ook luxe artikelen. De producten zagen er prima verzorgd uit, alsook het pakket. Het geheel werd verpakt in een mooie doos en de aflevering van alle pakketten is prima verlopen. Onze complimenten! Lianne van Baar, Kamp Bouwbedrijf

 • Keurig verpakte geschenkpakketten die we zo konden weggeven bij een feestelijke uitreiking binnen ons bedrijf. Zelfs met een decoratieve strik in onze bedrijfskleur. De last-minute aanvraag was geen probleem en werd snel opgepakt een uitgeleverd. -Anoniem

 • Vrijdagavond op ons kerstdiner veel fijne reactie's ontvangen over het pakket. Ook wij hadden het keurig op tijd binnen. Dank weer voor de goede zorgen. - Co de Haas, Belastingdienst Postactieven Haarlem

  Heerlijke theesoorten en leuke cadeautjes! - Frances Stoop, via Facebook

Trots op onze relaties

 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
 • geschenk
Top